Felvételi lehetőségek, beiratkozás

II.17. Az intézmény felvételi szabályzata

/PedProg 2018 II.17. pont/

A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. Az iskolai valamint csoportlétszámot az intézmény alapító okirata és a nemzeti köznevelési törvény ide vonatkozó előírása szerint kell megállapítani. Beiskolázásunkat nem köti körzethatár. A tanulók felvételéről az igazgató dönt, a tantestület és a fenntartó által elfogadott felvételi szempontrendszer alapján.

1. évfolyamon a felvétel feltétele az iskolaérettség írásos igazolása. A felvétel a törvényi előírásoknak megfelelő, központilag meghatározott időpontban történik.

A tanuló felvételéről, átvételéről az igazgató dönt, az ügyben érdekelt osztályfőnökökkel egyeztetve. (Különösen kritikus magatartási, tanulmányi probléma esetén.) A tantárgyi rendszerek, tananyagok összevetése után az igazgató különbözeti vizsgá(ka)t írhat elő.

II.14. Felvételi az iskolába

/SZMSZ 2018 II.14. pont/

A tanulók felvételére az iskola igazgatója jogosult a fennálló törvények figyelembevételével. Ha a tanuló más iskolából nem első osztályba érkezik, elhelyezéséről konzultál az érintett tanuló osztályfőnökével. A felmentésről szintén az igazgató dönt, előtte kikéri a nevelési tanácsadó szakemberének a véleményét. A felvételnél túljelentkezés esetén elsőbbséget kap az a leendő tanuló:

 • aki tanköteles és iskolaérett az óvodai szakvélemény alapján
 • akit megkereszteltek – ezt keresztlevéllel tudja a szülő igazolni
 • a mezőkeresztesi szervita gyermekotthon lakója
 • a szülő vállalja és teljesíti az iskola támogatását a keresztény szellemiség szerint történő nevelésben – kiemelten a vasárnapi szentmisére járásra, a plébániáján a szentségi felkészülésre.

Eltérő vallású szülők, gondviselők esetén az egyik félnek nyilatkoznia és vállalnia kell, hogy a gyermek vallásos nevelésében együttműködik az iskolával – különös tekintettel a szentmisére járásra, szentségekre való felkészülésre.

I.1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje

/Házirend 2018 I.1 pont/

A tanulói jogviszony

A tanuló és a magántanuló a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. §- a alapján az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.

A tanulói jogviszony a beíratás alapján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás időpontjától kezdve gyakorolhatja. Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról- a nevelőtestület véleményének kikérésével- az igazgató dönt.

A felvételnél túljelentkezés esetén elsőbbséget kap az a leendő tanuló:

 1. aki tanköteles és iskolaérett az óvodai szakvélemény alapján,
 2. akit megkereszteltek-ezt keresztlevéllel tudja a szülő igazolni,
 3. a mezőkeresztesi Szervita Otthon lakója,
 4. a szülő vállalja és teljesíti az iskola támogatását a keresztény szellemiség szerint történő nevelésben – kiemelten a vasárnapi szentmisére járást, a plébániáján a szentségi felkészülésre.

Eltérő vallású szülők, gondviselők esetén az egyik félnek nyilatkoznia és vállalnia kell, hogy a gyermek vallásos nevelésében együttműködik az iskolával – különös tekintettel a szentmisére járásra, a plébániáján a szentségi felkészülésre.

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Az iskola magasabb évfolyamába lépő tanulót nem kell beíratni. A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti.

Iskolánk nem körzethatáros intézmény. A szülő szabad döntése alapján beírathatja hozzánk gyermekét.

A tanulói jogviszony megszűnése

Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha az iskolakötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott. Megszűnik a tanulói jogviszony a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján.

Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette.

A tanulói jogviszonyt az iskola megszüntetheti:

 • fegyelmi vétség miatt;
 • a tankötelezettség megszűnésével;
 • a megengedettnél több hiányzás miatt;
 • önkéntes iskolaválasztás miatt;
 • a tanulmányok befejezésekor.

Az eljárási szabályokat, jogkövetkezményeket, az iskola kötelezettségeit az iskolai SZMSZ tartalmazza. A tanulói jogviszony megszűnésének időpontját a közoktatási törvény szabályozza.

image_pdfimage_print