Iskola nyitva tartása

1. Tanítási rend

/SZMSZ 2018 III.1 pont/

A tanítás reggel 8. 00-tól – 14.45-ig tart. Az alsós tanulók részére napközit 16.30-ig, a felsősök számára pedig tanulószobát 16. 00-ig biztosítunk. Ezt követően 17.00-ig felügyeletet ellátó pedagógus gondoskodik a tanulókról.

A heti tanítás rendjét az órarend rögzíti. A megtartott órákat sorszámmal ellátva a megfelelő naplóba vezeti a szaktanár.

A pedagógus a tanítási, foglalkozási beosztása szerint órája előtt 15 perccel a munkahelyén, illetve tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt 15 perccel annak helyén köteles megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel fél nyolc óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének, vagy helyettesének, hogy helyettesítéséről intézkedhessenek. Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógusi jelenlét kötelező az alkalomhoz illő öltözékben.

A tanulók felügyeletét óraközi szünetekben pedagógusok látják el.

A tanítási óra védelme mindenkinek kötelessége. A tanítási órát zavarni nem lehet. Tanárt és tanulót óráról csak az igazgató engedélyével lehet kihívni.

A tanév rendjét a munkaterv rögzíti. A tanév ünnepélyes tanévnyitóval, Veni Sancte-val kezdődik és ünnepélyes templomi Te Deummal ér véget. A tanév helyi rendjét az intézmény rendszabályait és a balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási nap ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel.

Az iskolát szombaton, vasárnap és a munkaszüneti napokon zárva kell tartani. Rendezvények esetén a nyitva tartásra, vagy a nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt.

A szülők gyermekeiket a tanítás kezdete előtt az iskola előterében kísérhetik be. Tanítás után ugyanitt várhatnak rájuk, kivételt képeznek az első iskolai héten az elsős tanulók szülei, akik felkísérhetik gyermekeiket az osztályba. A tanórák látogatására külső személyek részére az igazgató ad engedélyt. A tornatermet bérleti szerződés alapján igénybevevőnek a foglalkozást követően el kell hagynia az épületet.

A tanítás kezdete 8.00 óra. Az ügyeletes nevelő 7.30-ra jön.

A tanítási órák 45 percesek.

A szünetek ideje: első, harmadik 15 perc, második és a negyedik 10 perc. Az ötödik és hatodik (ebédelős) szünet 20 perc.

A szünetekben és az ebédeltetés alatt az ebédlőben tanári ügyelet működik.

A tanítási idő végén a tanulók csoportosan távoznak az iskolából. Hivatalos ügyek intézése: 8.00-tól – 16.00 óráig történik.

A délutáni foglalkozások, szakkörök, sportkör 18.00-ig tartanak. Rendkívüli esetben az igazgató adhat engedélyt a nyitva tartástól való eltérésre.

Az iskolában a tanítási idő alatt látogatók csak az igazgató engedélyével tartózkodhatnak. Tanítási szünetben az ügyeleti időn kívül csak a beosztásuk szerinti munkát végzők tartózkodhatnak az épületben. A tanulók tanítási idő alatt az igazgató, igazgatóhelyettes vagy az osztályfőnökök, ügyeletes tanár engedélyével hagyhatják el az iskolaépületét.

A nyári szünet ügyeleti rendjét az igazgató határozza meg.

A kápolnai mise a osztályfőnöki órák (kedd 1. óra) keretében órarendbe beépítve osztályonként történik.

2. Vezetők benntartózkodása

/SZMSZ 2018 III.2 pont/

Az iskola nyitvatartási idején belül 7.45 és 16.00 óra között az igazgató vagy az igazgatóhelyettes közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. Ügyelet idején és a nyitva tartáson túl az ügyeletre beosztott pedagógus jogosult és köteles az intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére.

A 16.00 órakor távozó vezető után a szervezett foglalkozást tartó pedagógus tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért.

1. A tanítás rendje

/Házirend 2018 III.1 pont/

Az intézmény nyitva tartása:

  • Tanítási napokon: 7:00 – 18:00
  • Tanítás nélküli munkanapon: 8:00 – 16:00

A kerékpárral érkezők a kerékpár-tárolóban hagyják kerékpárjaikat! Tilos az utcán való várakozás!
A bejáró tanulók kötelessége az autóbuszon való kulturált, többi utast nem zavaró utazás és a fegyelmezett, önálló vonulás a megállótól az iskoláig.

Váltócipő használata kötelező!

Az ügyeletes tanulók, a hetesek 7:30 órakor léphetnek az intézménybe.

Tanítási idő alatt az iskolát csak nevelői engedéllyel szabad elhagyni!

A csengetés rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. A tanítási órák időtartama 45 perc. Az óraközi szünetek 10, 15, 20 percesek.

Csengetési rend

/A COVID19 járvány miatt változott!/

Óra -tól -ig szünet
1. óra 8.00 8.45 15 perc (tízórai)
2. óra 9.00 9.45 15 perc
3. óra 10.00 10.45 15 perc (udvari)
4. óra 11.00 11.45 10 perc
5. óra 11.55 12.40 20 perc (ebédelős)
6. óra 13.00 13.45 15 perc (ebédelős)
7. óra 14.00 14.45

Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osztályteremben, illetve a szaktanterem előtt. A szaktantermekbe, a könyvtárba és a tornaterembe csak a szaktanár engedélyével lehet belépni!

image_pdfimage_print